Achtergronden

Waarom een Stichting?

Atletiek Vereniging de Liemers (AVL) heeft in nauwe samenwerking met de Gelderse Sport Federatie in 2015 een Bidbook samengesteld waarin uitgebreid is weergegeven welke ambities de vereniging heeft en op welke wijze zij deze ambities denkt te kunnen realiseren.

AVL heeft zich bij het formuleren van deze ambities sterk laten inspireren door De Sportagenda 2016 van NOC*NSF, de boost die EK Atletiek 2016 in Amsterdam aan de atletiek sport in Nederland kon gaan geven, de Open Club gedachte van de Atletiekunie en de bredere sociaal maatschappelijke rol van sportverenigingen in de huidige maatschappij. Als ondertitel van het Bidbook is daarom gekozen voor sport inspireert, sport bindt, sport boeit.

Het gaat hier te ver om tot in detail op het Bidbook in te gaan. Van belang is dat het college van B&W en de Gemeenteraad van de gemeente Zevenaar lovend hebben gereageerd op de in het Bidbook verwoorde visie en ambities. Het Bidbook heeft hierdoor een katalyserende rol gespeeld bij het definitief toekennen van de gemeentelijke bijdrage, de instemming van de Gemeenteraad van Zevenaar met de gevraagde garantstelling en het verlenen van de bouwvergunning voor de vernieuwde multifunctionele accommodatie.

De realisatie van de ambities uit het Bidbook stelt hoge eisen aan de beschikbare middelen, de kwaliteit van de accommodatie, het benodigd kader, de organisatiestructuur, het juridisch model etc.
Het gaat hierbij met name om eisen op de volgende gebieden:

  1. Omdat verschillende partijen, met ieder haar eigen specifieke behoeften, gebruik moeten kunnen maken van de multifunctionele accommodatie moet die accommodatie verschillende mogelijkheden bieden;
  2. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen moet de sportaccommodatie aan hoge kwalitatieve standaards voldoen; op onderdelen zal geconcurreerd moeten worden met op commerciële basis geëxploiteerde voorzieningen;
  3. Het in stand houden van een kwalitatief hoogstaande accommodatie stelt flinke eisen op financieel gebied; de trend is hierdoor dat accommodaties multifunctioneel worden opgezet zodat de kosten en baten gedeeld kunnen worden door meerdere partijen;
  4. Een rendabele bedrijfsvoering van de nieuwe accommodatie eist een hogere bezettingsgraad dan de door AVL gegenereerde bezetting van 30%.
  5. Het beheer van een hoogwaardige moderne accommodatie eist specifieke bestuurskracht die lastig te combineren is met het besturen van de sportinhoudelijke aspecten van de gebruikers groepen; één van de belangrijke redenen waarom dit beheer in separate stichtingen wordt ondergebracht.

Naast de hiervoor genoemde redenen om een stichting op te richten, was het met name de Gemeente Zevenaar die AVL dwong een stichting op te richten.  In raadsbesluit IN13.00164 van 25 september 2012, dat de privatisering van de voormalige accommodatie behandelt, was bepaald dat het verwerven en exploiteren van de multifunctionele accommodatie in een aparte stichting diende te worden ondergebracht.