Home

Stichting De Liemers Breedtesport heeft bij de Atletiekbaan aan de Heerenmäten 4 in Zevenaar (naast Het Liemerscollege) in 2016 een multifunctionele accommodatie gerealiseerd. Deze accommodatie beschikt naast een kantine, kleedkamers, opslagunits en vergader- en EHBO-ruimte, over krachthonk, fitness apparatuur, kunstgras veld, tegelplateau en een (verlicht) fitness-, herstel- en revalidatie track.

De Liemers Breedtesport heeft als hoofddoelstelling:
Het exploiteren van een sportaccommodatie met als doel bevordering van de sportbeoefening in het algemeen en atletiek in het bijzonder door alle lagen van de samenleving.
Met deze doelstelling wordt aangesloten bij de Open Club gedachte van Atletiekunie/NOC*NSF en de brede sociaal maatschappelijke rol van sport in de huidige maatschappij: naast sport als doel (prestatie sport), wordt sport steeds meer ingezet als middel ter bevordering van een gezonde(re) samenleving.

Door deze doelstelling wordt De Liemers Breedtesport door de Belastingdienst erkend als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Dit betekent dat schenkingen aan De Liemers Breedtesport zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting.

Om haar doelstellingen te kunnen bereiken biedt de stichting naast de multifunctionele accommodatie en sportmiddelen ook diverse diensten aan zodat potentiële gebruikersgroepen zoals onderwijs-, zorginstellingen, buurtverenigingen, gemeentelijke overheid, vriendengroepen, familiereünies etc., die zelf niet over voldoende deskundig kader beschikken, toch ten volle gebruik kunnen maken van de multifunctionele accommodatie.
Te denken valt hierbij b.v. aan deskundige leiding bij een sport clinic, voorlichting over sport en voeding en themabijeenkomsten over het nut van sport en bewegen in een verouderende samenleving.